“Đối diện nhà tôi gần đây có 1 doanh nghiệp may, nhưng họ hoạt động tới 3h sáng mới chấm dứt, tiếng máy rất ồn ào, làm ảnh hưởng tới gia đình tôi và một số gia đình xung quanh. Sau nhiều lần thương lượng và cũng nhờ chính quyền can thiệp nhưng vẫn không có kết quả. Vậy tôi phải làm sao để có thể yêu cầu họ dời đi? “

Hỏi: Đối diện nhà tôi gần đây có 1 doanh nghiệp may, nhưng họ hoạt động tới 3h sáng mới chấm dứt, tiếng máy rất ồn ào, làm ảnh hưởng tới gia đình tôi và một số gia đình xung quanh. Sau nhiều lần thương lượng và cũng nhờ chính quyền can thiệp nhưng vẫn không có kết quả. Vậy tôi phải làm sao để có thể yêu cầu họ dời đi?

Đáp:  Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn được quy định như sau:
“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 5 dBA.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này”.
Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 179 thì mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 17 nêu trên là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.
Do vậy, tùy mức độ vi phạm, hành vi vi phạm quy định về gây tiếng ồn sẽ bị phạt tiền theo quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều 17. Ngoài phạt tiền, tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 10 và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 11. Theo đó, hình thức xử phạt bổ sung chỉ là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn và đình chỉ hoạt động của cơ sở; biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật, buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường, mà không có biện pháp khắc phục hậu quả là di dời chỗ khác.

error: Content is protected !!