Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tội ác quốc tế nên các cá nhân phạm tội quốc tế, không phụ thuộc thẩm quyền xét xử của ICC.

Hỏi: Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tội ác quốc tế nên các cá nhân phạm tội quốc tế, không phụ thuộc thẩm quyền xét xử của ICC.

Đáp: Sai. Theo Điều 26, Quy chế Rome 1998: ICC sẽ không có thẩm quyền xét xử đối với bất cứ cá nhân nào dưới 18 tuổi tại thời điểm bị tố cáo buộc phạm tội.

error: Content is protected !!