Định nghĩa ngành luật hành chính

Hỏi: Định nghĩa ngành luật hành chính

Đáp: Luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật XHCN VN vì nó ó đối tượng điều chỉnh xác định và phương pháp điều chỉnh đặc thù.
Từ đó, có thể định nghĩa ngành luật hành chính là hệ thống các QPPL điều chỉnh các QHXH phát sinh trong quá trình hoạt động mang tính quyền lực – pháp lý của các CQHCNN nhằm thực hiện luật, các hợp đồng công (nếu chúng không thuộc đối tượng điều chỉnh của các ngành luật khác), cũng như trong thực hiện hoạt động tài phán hành chính; một phần trong hoạt động phục vụ nội bộ của các cơ quan nhà nước khác và trong hoạt động của các cơ quan này hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động đó.
Ngành luật hành chính là tổng hợp các QPPL điều chỉnh các QHXH phát sinh, phát triển trong quá trình thực hiện hoặc trong cơ cấu, tổ chức liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước.

error: Content is protected !!