Điều ước quốc tế đương nhiên chấm dứt hiệu lực khi có điều ước quốc tế mới về cùng một vấn đề được ký kết.

Hỏi: Điều ước quốc tế đương nhiên chấm dứt hiệu lực khi có điều ước quốc tế mới về cùng một vấn đề được ký kết.

Đáp: Sai. Điều ước quốc tế trước không đương nhiên chấm dứt hiệu lực kh có điều ước quốc tế mới điều chỉnh và cùng một vấn đề được ksy kết, bởi vì phải căn cứ vào thành viên và nội dung của các điều ước quốc tế đó (Điều 30(3)(4) Công ước Viên 1969 về luật điều ước quốc tế).
– Khi tất cả các bên tham gia điều ước trước cũng đồng thời là các bên tham gia điều ước sau, trong khi điều ước trước chưa chấm dứt hiệu lực hoặc chưa bị đình chỉ thực hiện thì điều ước trước chỉ áp dụng trong chừng mực mà các quy định của nó chưa phù hợp với điều ước sau.
– Khi không phải tất cả các bên tham gia điều ước trước đều tham gia điều ước sau: Trong quan hệ giữa các quốc gia tham gia hai điều ước thì điều ước ước chỉ áp dụng trong chừng mực mà các quy định của nó phù hợp với điều ước sau; Trong quan hệ giữa một quốc gia tham gia hai điều ước mà một quốc gia chỉ tham gia một trong hai điều ước, thì điều ước mà cả hai quốc gia đều tham gia điều chỉnh những quyền và nghĩa vụ lẫn nhau của họ.

error: Content is protected !!