Điều ước quốc tế đa phương sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực khi có hành vi của một quốc gia thành viên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của điều ước quốc tế đó.

Hỏi: Điều ước quốc tế đa phương sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực khi có hành vi của một quốc gia thành viên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của điều ước quốc tế đó.

Đáp: Sai. Theo Điều 60(2) Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế: “Một sự vi phạm nghiêm trọng điều ước nhiều bên bởi một trong các bên sẽ tạo quyền:
a) Cho các bên khác, tiến hành theo một thỏa thuận chung, tạm đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ hoặc chấm dứt điều ước:
(i). Trong quan hệ giữa các bên đó với quốc gia vi phạm; hoặc
(ii). Giữa tất cả các bên;
b) Cho một bên bị thiệt hại đặc biệt do vi phạm, nêu lên sự vi phạm đó như là lý do cho việc tạm đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ điều ước trong quan hệ giữa bên này và quốc gia vi phạm;
c) Cho bất kỳ bên nào, mà không phải là quốc gia vi phạm, nêu lên sự vi phạm như là lý do cho việc tạm đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ điều ước quan hệ với bên đó, trong trường hợp này một vi phạm nghiêm trọng các quy định của điều ước bởi một bên sẽ gây ra thay đổi triệt để tình hình của mỗi bên liên quan đến việc thi hành sau đó những nghĩa vụ theo điều ước”.
Như vậy, theo quy định trên, hành vi vi phạm của một bên chỉ tạo điều kiện cho các bên khác, tiến hành thỏa thuận về việc chấm dứt hiệu lực của điều ước đa phương với quốc gia vi phạm hoặc giữa tất cả các bên.

error: Content is protected !!