Điều kiện kết hôn với người nước ngoài được quy định như thế nào?

Hỏi: Điều kiện kết hôn với người nước ngoài được quy định như thế nào?

Đáp: Đối với việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thì mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Trường hợp việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài bên cạnh việc đáp ứng điều kiện kết hôn theo pháp luật nước mình thì còn phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đối với việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú tại Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt nam quy định.
Nếu người đó có hai hay nhiều quốc tịch muốn kết hôn với công dân Việt Nam và đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì giấy tờ sử dụng tỏng giấy kết hôn là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nơi người đó thường trú cấp. Đối vời người Việt Nam định cư tại nước ngoài, giấy tờ sử dụng trong việc đăng kí kết hôn là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nơi người đó định cư hoặc cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam nước đó cấp.
Việc kết hôn giữa những người nước ngoài với nhau tại Việt Nam trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật Hôn nhân và gia định về điều kiện kết hôn.
Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các đơn vị lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật quốc gia thì phải nộp giấy tờ xác nhận của cơ quan thẩm quyền quản lý ngành cấo trung ương hoặc cấp tỉnh xác nhận nếu người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quốc gia hoặc không trái với quy định của ngành đó.
Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam kí kết, nguyên tắc chung là áp dụng luật quốc tịch của các bên đương sự để điều chỉnh các vấn đề về kết hôn. Tuy nhiên, trong một số hiệp định cũng có những quy định bổ sung: Khoản 1 Điều 23 Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam- Liên Bang Nga công dân các nước hữu quan muốn kết hôn ngoài việc tuân thủ pháp luật nước mình họ còn phải tuân theo các quy định của pháp luật nước nơi tiền hành kết hôn về cấm kết hôn.

error: Content is protected !!