Điều kiện để kinh doanh dịch vụ giám định thương mại được quy định như thế nào?

Hỏi: Điều kiện để kinh doanh dịch vụ giám định thương mại được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 257, luật thương mại 2005 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:
-Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
+ Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 259 của Luật thương mại
+ Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

error: Content is protected !!