Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

Hỏi: Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

Đáp: Căn cứ điều 249, luật thương mại 2005 quy định về dịch vụ quá cảnh hàng hóa như sau:
-Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để hưởng thù lao.

error: Content is protected !!