Địa điểm thanh toán theo luật thương mại quy định như thế nào?

Hỏi: Địa điểm thanh toán theo luật thương mại quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 54, luật thương mại 2005 quy định về địa điểm thanh toán như sau:
– Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm sau đây:
+ Địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán;
+ Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.

error: Content is protected !!