Địa điểm giao hàng hóa bán đấu giá được quy định như thế nào?

Hỏi: Địa điểm giao hàng hóa bán đấu giá được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 210, luật thương mại 2005 quy định về địa điểm giao hàng hoá bán đấu giá như sau:
– Trường hợp hàng hoá là những vật gắn liền với đất đai thì địa điểm giao hàng là nơi có hàng hóa đó.
– Trường hợp hàng hoá là động sản thì địa điểm giao hàng là nơi tổ chức đấu giá, trừ trường hợp người tổ chức đấu giá và người mua hàng có thoả thuận khác.

error: Content is protected !!