“Đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, đặc biệt là kịp thời sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó cần thiết sửa đổi theo hướng “nếu phát hiện đối tượng sử dụng lần thứ nhất thì áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; nếu phát hiện đối tượng sử dụng lần thứ hai thì lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc”. Bởi theo quy định như hiện nay thì quy trình thủ tục đưa đi cai nghiện rất rườm rà, mất thời gian, dẫn đến khi phát hiện, đưa đối tượng đi cai nghiện không kịp thời, từ đó tình trạng bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, việc điều trị hiệu quả không cao.”

Hỏi: Đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, đặc biệt là kịp thời sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó cần thiết sửa đổi theo hướng “nếu phát hiện đối tượng sử dụng lần thứ nhất thì áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; nếu phát hiện đối tượng sử dụng lần thứ hai thì lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc”.
Bởi theo quy định như hiện nay thì quy trình thủ tục đưa đi cai nghiện rất rườm rà, mất thời gian, dẫn đến khi phát hiện, đưa đối tượng đi cai nghiện không kịp thời, từ đó tình trạng bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, việc điều trị hiệu quả không cao.

Đáp: Ngày 30/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (Luật số 73/2021/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Việc ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008); phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở quan điểm chỉ đạo là quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Đồng thời, nâng cao nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy; quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh từng bước loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội; ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước.

error: Content is protected !!