Đề nghị cho biết quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần?

Hỏi: Đề nghị cho biết quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần?

Đáp: Đối với nghỉ trong giờ làm việc, Điều 109 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc bình thường (không quá 8 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần) từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. Ngoài ra, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Đối với nghỉ hằng tuần, Điều 111 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp

error: Content is protected !!