Dân cư của một quốc gia chỉ bao gồm những người có quốc tịch của quốc gia đó.

Hỏi: Dân cư của một quốc gia chỉ bao gồm những người có quốc tịch của quốc gia đó.

Đáp: Sai. Dân cư của một quốc gia bao gồm tất cả những người cư trú, sinh sống trên lãnh thổ quốc gia và chứa sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia đó. Do đó, dân cư của một quốc gia bao gồm công dân (người mang quốc tịch của quốc gia) và người nước ngoài ( người sinh sống trên lãnh thổ một quốc gia nhưng không mang quốc tịch của quốc gia đó).

error: Content is protected !!