Đại lý thương mại là gì?

Hỏi: Đại lý thương mại là gì?

Đáp:

Căn cứ điều 166, luật thương mại 2005 quy định về đại lý thương mại như sau:
-Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

error: Content is protected !!