Đại diện cho thương nhân là gì?

Hỏi: Đại diện cho thương nhân là gì?

Đáp: Căn cứ điều 141, luật thương mại 2005 quy định về đại diện cho thương nhân như sau:
– Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.
– Trong trường hợp thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

error: Content is protected !!