Đặc điểm của sự công nhận trong luật quốc tế?

Hỏi: Đặc điểm của sự công nhận trong luật quốc tế?

Đáp: – Là một hành vi mang tính chính trị – pháp lý.
– Dựa trên những động cơ nhất định, mà chủ yếu là những động cơ về kinh tế, chính trị, quốc phòng của quốc gia công nhận đối với quốc gia được công nhận.
– Sự công nhận, khẳng định lại quan hệ của quốc gia công nhận đối với đường lối, chính sách, chế độ kinh tế, chính trị của bên được công nhận.
– Sự công nhận thể hiện ý định của quốc gia công nhận muốn thiết lập quan hệ bình thường trong nhiều lĩnh vực với thực thể được công nhận.
3. Điều kiện làm phát sinh vấn đề công nhận trong luật quốc tế
Dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế:
• Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia.
• Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác.

error: Content is protected !!