Đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: – Về mục đích điều chỉnh, QPPLHC là quy phạm điều chỉnh quan hệ HCNN.
– Chủ thể ban hành QPPLHC, khác với nhiều ngành luật khác, rất đa dạng, đặc biệt trong đó vai trò quan trọng thuộc về CQHC.
– Về hình thức, QPPLHC có số lượng lớn và có tính ổn định không cao do đặc điểm biến động nhanh chóng của hoạt động hành chính.
– Về nội dung, đa phần các QPPLHC có tính mệnh lệnh.
Tính mệnh lệnh được thể hiện trong các QPPLHC không giống nhau từ mức độ từ trên cao xuống thấp như sau:
+ Có loại quy phạm bắt buộc trực tiếp phải hành động, hoặc cấm hành động theo một cách thức nhất định trong một điều kiện nhất định.
+ Có laoij quy phạm cho phép: muốn thực hiện một hành động, hành vi nhất định phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.
+ Có loại quy phạm lựa chọn: cho phép lựa chọn 1 trong những phương án hành vi nhất định do quy phạm đã định trước.
+ Có loại quy phạm trao quyền: trao khả năng hành động theo xét đoán của mình, tức là thực hiện hoặc không thực hiện các hành động do quy phạm đó xác định.
+ Có quy phạm khuyến khích: đặt ra các điều kiện, hình thức, biện pháp khuyến khích như khen thưởng, biện pháp đòn bẩy khuyến khích các chủ thể hăng hái thực hiện nhiệm vụ mà CQHC mong muốn.
+ Có quy phạm khuyến nghị: định ra các hình thức, biện pháp mang tính hướng dẫn.

error: Content is protected !!