Đặc điểm của pháp luật là gì?

Hỏi: Đặc điểm của pháp luật là gì?

Đáp: Pháp luật có 4 đặc trưng cơ bản sau:

1. Tính quyền lực (tính nhà nước, tính cưỡng chế).

2. Tính quy phạm.

3. Tính ý chí.

4. Tính xã hội.

error: Content is protected !!