Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 là vản bản pháp luật quốc tế do Liên hợp quốc ban hành.

Hỏi: Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 là vản bản pháp luật quốc tế do Liên hợp quốc ban hành.

Đáp: Sai. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 là một điều ước quốc tế do các quốc gia thỏa thuận xây dựng nên. Liên hợp quốc đã tổ chức Hội nghị luật biển lần III (1973-1982) để các quốc gia đàm phán, ký kết Công ước. Luật quốc tế không có cơ quan lập pháp chung. Mặc dù là tổ chức quốc tế liên quốc gia lớn nhất hiện nay (193 thành viên) nhưng Liên hợp quốc cũng không có quyền ban hành luật quốc tế. Các nguyên tắc và quy phạm luật quốc tế do các chủ thể luật pháp quốc tế thỏa thuận xây dựng nên.

error: Content is protected !!