“Công ty tôi có tài sản gồm máy móc, dây chuyền sản xuất, xe ô tô… đã thế chấp cho Ngân hàng và có nhu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm. Vậy các tài sản nêu trên có đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản được không? “

Hỏi: Công ty tôi có tài sản gồm máy móc, dây chuyền sản xuất, xe ô tô… đã thế chấp cho Ngân hàng và có nhu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm. Vậy các tài sản nêu trên có đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản được không?

Đáp: Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và điểm a khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tài sản thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, trong đó có máy móc, dây chuyền sản xuất, xe ô tô… . Do đó, nếu các tài sản nêu trên được thế chấp và các bên trong hợp đồng bảo đảm có nhu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm thì thực hiện đăng ký tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản.

error: Content is protected !!