“Công ty A thuê đất của nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (GCN). Công ty A đã xin giấy phép xây dựng cải tạo công trình cũ thành khách sạn và đang tiến hành xây dựng. Công ty A có được thế chấp tài sản hình thành trong tương lai nêu trên tại Ngân hàng không? Nếu được thì thẩm quyền, thủ tục đăng ký thế chấp như nào nếu GCN quyền sử dụng đất do UBND thành phố cấp? “

Hỏi: Công ty A thuê đất của nhà nTheo quy định tại khoản 2 Điều 320 Bộ luật Dân sự 2005, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai. Điểm b khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai 2013 cũng quy định tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm được thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, Công ty A được thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là khách sạn đang được xây dựng, đồng thời, việc đăng ký thế chấp của Công ty được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh) theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT; hồ sơ và thủ tục đăng ký thế chấp được quy định tại khoản 1 Điều 13 và Mục 2 của Thông tư này.
ước và trả tiền thuê đất hàng năm, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (GCN). Công ty A đã xin giấy phép xây dựng cải tạo công trình cũ thành khách sạn và đang tiến hành xây dựng. Công ty A có được thế chấp tài sản hình thành trong tương lai nêu trên tại Ngân hàng không? Nếu được thì thẩm quyền, thủ tục đăng ký thế chấp như nào nếu GCN quyền sử dụng đất do UBND thành phố cấp?

Đáp:

error: Content is protected !!