“Công ty A được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Công ty A có được thế chấp quyền sử dụng đất này tại Công ty B không? “

Hỏi: Công ty A được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Công ty A có được thế chấp quyền sử dụng đất này tại Công ty B không?

Đáp: Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 thì công ty A có quyền “Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam”. Vì Công ty B không phải là tổ chức tín dụng nên Công ty A không được thế chấp quyền sử dụng đất tại Công ty B.

error: Content is protected !!