Công dân là quân nhân xuất ngũ thì có được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào các trường đại học trong Công an nhân dân không? Nếu được cộng điểm ưu tiên thì được cộng bao nhiêu điểm và quy định cụ thể tại văn bản nào?

Hỏi: Công dân là quân nhân xuất ngũ thì có được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào các trường đại học trong Công an nhân dân không? Nếu được cộng điểm ưu tiên thì được cộng bao nhiêu điểm và quy định cụ thể tại văn bản nào?

Đáp: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 5 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 (sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019), thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 03) được cộng 2.0 điểm khi xét tuyển đại học.

error: Content is protected !!