“Công dân có được sử dụng lại thông tin mình đã tiếp cận vào mục đích thương mại hay không? “

Hỏi: Công dân có được sử dụng lại thông tin mình đã tiếp cận vào mục đích thương mại hay không?

Đáp: Việc sử dụng thông tin đã tiếp cận vào mục đích thương mại của công dân nếu không vi phạm một trong các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin thì được chấp nhận.
Như vậy, công dân được sử dụng lại thông tin đã tiếp cận vào mục đích thương mại nếu không thuộc các hành vi bị nghiêm cấm sau:
(1) Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin.
(2) Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực.
(3) Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
(4) Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, trong trường hợp khi công dân đó thực hiện quyền tiếp cận thông tin thông qua hình thức yêu cầu cung cấp thông tin mà việc sử dụng vào mục đích thương mại không đúng với mục đích yêu cầu được ghi trong Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin thì công dân đó phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mục đích của việc yêu cầu cung cấp thông tin.

error: Content is protected !!