Công chứng viên được cấp lại thẻ công chứng viên trong những trường hợp nào?

Hỏi: Công chứng viên được cấp lại thẻ công chứng viên trong những trường hợp nào?

Đáp: “ Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Luật Công chứng 2014 Công chứng viên được cấp lại Thẻ công chứng viên trong trường hợp Thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng.
Như vậy, theo quy định trên công chứng viên được cấp lại thẻ công chứng viên khi thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng.

error: Content is protected !!