Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật thì không được bổ nhiệm công chứng viên đúng không?

Hỏi: Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật thì không được bổ nhiệm công chứng viên đúng không?

Đáp: Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Luật Công chứng 2014 quy định về những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên như sau: Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.
Như vậy, việc không bổ nhiệm công chứng viên chỉ đặt ra khi công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Do đó, nếu kỷ luật bằng hình thức khác thì vẫn được bổ nhiệm nếu đáp ứng các điều kiện còn lại về bổ nhiệm công chứng viên.

error: Content is protected !!