Có thể áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ngoài các tình tiết được quy định tại Khoản 1 – Điều 51 không ?

Hỏi: Có thể áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ngoài các tình tiết được quy định tại Khoản 1 – Điều 51 không ?

Đáp: Theo quy định của BLHS 2015, Tòa án có thể áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ngoài các tình tiết được quy định tại Khoản 1 – Điều 51. HĐXX có thể xem xét coi đầu thú hoặc các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ tùy thuộc vào từng vụ án cụ thể, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong bản án.

error: Content is protected !!