Cơ sở làm phát sinh sự kế thừa trong luật quốc tế?

Hỏi: Cơ sở làm phát sinh sự kế thừa trong luật quốc tế?

Đáp: Sự xuất hiện trên trường quốc tế những quốc gia mới hoặc có sự chuyển nhượng 1 bộ phận lãnh thổ của quốc gia này sang quốc gia khác.

error: Content is protected !!