“Cơ quan nhà nước có được phép quyết định việc công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hay không? Việc công khai thông tin trên báo chí được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin hay Luật báo chí? “

Hỏi: Cơ quan nhà nước có được phép quyết định việc công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hay không? Việc công khai thông tin trên báo chí được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin hay Luật báo chí?

Đáp; Cơ quan nhà nước có được phép quyết định việc công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hay không?
Khoản 1 Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định:
“Các hình thức công khai thông tin bao gồm:
a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
b) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;
c) Đăng Công báo;
d) Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác;
đ) Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định.”
Theo đó, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những hình thức công khai thông tin, được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin.

Việc công khai thông tin trên báo chí được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin hay Luật báo chí?
Khoản 1 Điều 20 của Luật Tiếp cận thông tin quy định cụ thể việc công khai thông tin đối với hình thức này như sau: cơ quan nhà nước cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan thông tin đại chúng những thông tin theo quy định của pháp luật phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Theo quy định tại khoản 2 Điều này, việc đăng, phát thông tin trên báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí. Khi đăng, phát thông tin, cơ quan thông tin đại chúng phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin.

Như vậy, việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Việc đăng, phát thông tin trên báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí.

error: Content is protected !!