Có những hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nào?

Hỏi: Có những hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nào?

Đáp: Căn cứ điều 120, luật thương mại 2005 quy định về các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau:
– Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
– Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
– Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!