Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

Hỏi: Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

Đáp: Có 4 hình thức thực hiện pháp luật là:

1. Tuân thủ (tuân theo) pháp luật (xử sự thụ động).

2. Thi hành (chấp hành) pháp luật.

3. Sử dụng pháp luật.

4. Áp dụng pháp luật.

error: Content is protected !!