Cơ cấu của quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Cơ cấu của quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: ● Giả định
Giả định là phần quy phạm nêu rõ những điều kiện của đời sống thực tế mà nếu tồn tại các điều kiện đó thì mới có thể thi hành hoặc áp dụng quy phạm đó.
Giả định của QPPLHC thường có những loại sau:
– Giả định mang tính xác định tuyệt đối và xác định tương đối
– Giả định đơn giản và phức tạp: giả định đơn giản nêu 1 điều kiện, hoàn cảnh; giả định phức tạp nêu nhiều hoàn cảnh, điều kiện, hơn nữa tính chính xác lại thấp do tính phức tạp của hoạt động quản lý.
Đặc điểm quan trọng của phần giả định của QPPLHC là trong các các quy phạm định nghĩa, quy phạm về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính, về nguyên tắc quản lý các lĩnh vực thì giả định thường mang tính chất chung, không đi liền với phần quy định của QPPLHC, mà nó chỉ hiện diện chung về vị trí, vai trò, tính chất của bộ máy hành chính, của CQHC, của hoạt động hành chính nói chung hay của những loại hoạt động cụ thể.
● Quy định
Quy định là phần của quy phạm đặt ra quy tắc hành vi, tức là nội dung quyền và nghĩa vụ, trình tự thực hiện các quyền và nghĩa vụ, tức là các quy định các chủ thể được, phải làm gì và làm như thế nào.
Quy định là phần trọng tâm, phần cơ bản của QPPLHC. Đặc trưng tính mệnh lệnh của QPPLHC là đặc trưng của phần quy định
● Chế tài
Chế tài là phần chỉ rõ các biện pháp tác động của nhà nước đối với chủ thể vi phạm phần quy định của quy phạm.
Chế tài của quy phạm thường không có mặt bên cạnh phần giả định hoặc quy định, ngoại trừ một số ít loại văn bản về xử lý vi phạm hành chính, trong các QPPLHC đó, tồn tại cả giả định, quy định và chế tài- hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm. Ngoài các văn bản trên thì phần chế tài của QPPLHC thường không nằm trong một điều khoản, một chương, mục hay trong cùng một văn bản với phần giả định hoặc quy định của nó, mà hay gặp ở các văn bản khác của LHC, thậm chí còn nằm trong các văn bản thuộc ngành luật khác như luật lao động, luật đất đai…Đây là đặc điểm quan trọng nhất của QPPLHC, xuất phát từ tính chất tổ chức và điều hành tích cực là chủ yếu của hoạt động hành chính.

error: Content is protected !!