Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định cho bên nào?

Hỏi: Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định cho bên nào?

Đáp: Căn cứ điều 57 , luật thương mại 2005 quy định về chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua uỷ quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hoá.

error: Content is protected !!