Chứng thư giám định là gì?

Hỏi: Chứng thư giám định là gì?

Đáp: Căn cứ điều 260, luật thương mại 2005 quy định về chứng thư giám định như sau:
– Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu.
– Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ tên của giám định viên và phải được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
– Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những nội dung được giám định.
– Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả và kết luận trong Chứng thư giám định.

error: Content is protected !!