Chủ thể luật quốc tế có quyền năng như nhau khi tham gia vào quan hệ do luật quốc tế điều chỉnh.

Hỏi: Chủ thể luật quốc tế có quyền năng như nhau khi tham gia vào quan hệ do luật quốc tế điều chỉnh.

Đáp: Sai. Các chủ thể của luật quốc tế có quyền năng khác nhau khi tham gia vào quan hệ do luật quốc tế điều chỉnh: Quốc gia là chủ thể có quyền năng đầy đủ, tham gia vào mọi quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật quốc tế. Tổ chức quốc tế liên quốc gia và các chủ thể khác có quyền năng hạn chế (chỉ tham gia vào một số quan hệ do luật quốc tế điều chỉnh). Mỗi tổ chức quốc tế được thành lập với mục đích nhất định nên các quốc gia thành viên chỉ trao cho tổ chức quyền năng trong phạm vi để thực hiện mục đích đó. Ví dụ, mọi hoạt động của WTO chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại quốc tế (diễn đàn để ký kết điều ước về thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thành viên. WTO không tham gia vào quan hệ liên quan đến giữ gìn hòa bình an ninh quốc tế, phân định biên giới lãnh thổ…

error: Content is protected !!