Chủ thể của Luật La Mã?

Hỏi: Chủ thể của Luật La Mã?

Đáp:

– Chủ thể của luật La Mã rất hạn chế địa vị pháp lý của các chủ thể không bình đẳng.
– Chủ thể của luật La Mã là những người trực tiếp tham gia vòa các quan hệ mà bản thân họ có các quyền và nghĩa vụ từ quan hệ đó đồng thời họ phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
– Chủ thể gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
+ Năng lực pháp luật: (khả năng có quyền và nghĩa vụ)
Người có năng lực pháp luật phải hội tụ 3 điều kiện sau đây:
1) STATUS LIBERATIS : tự do
2) STATUS CIVITATIS: công dân
3) STATUS FAMILIAL: gia chủ.
+ Năng lực hành vi: Là khả năng của 1 người bằng hành vi của chính mình xác lập thực hiện quyền và nghĩa vụ, pháp luật La ã chia năng lực hành vi thành 3 mức độ dựa trên độ tuổi và khả năng nhận thức:
1) Không có năng lực hành vi: tất cả những người dưới 7 tuổi và những người bị điên là những người không có năng lực hành vi, những người này không được phép tham gia vào các giao dịch kể cả các giao dịch có lợi cho họ trừ thừa kế.
2) Năng lực hành vi 1 phần: nữ từ 7 đến 12 tuổi, nam từ 7 đến 14 tuổi, những người này được tham gia vào các giao dịch có lợi cho mình mà không phải gánh chịu nghĩa vụ nhưng đối với các giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ tài sản hoặc chấm dứt quyền tài sản thì phải được sự đồng ý của người giám hộ.
3) Năng lực hành vi toàn phần: nữ từ 12 tuổi, nam từ 14 tuổi trở lên và không bị điên đến 25 tuổi, về nguyên tắc đây là những người có năng lực hành vi toàn phần nhưng nếu họ vẫn phụ thuộc vào gia chủ thì khi thực hiện các giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ tài sản hoặc chấm dứt quyền tài sản thì vẫn phải có sự đồng ý của gia chủ.

error: Content is protected !!