“Chồng tôi là nhân viên hợp đồng không thời hạn của Báo Công an nhân dân với chức danh phóng viên. Theo quy định thì chồng tôi là công nhân công an, thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 quy định rõ chế độ tiền lương đối với công nhân công an (người được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan…) có mức lương thấp nhất không dưới 2.7. Hiện nay, chồng tôi đã công tác hơn 10 năm nhưng hệ số lương vẫn là 2.67. Tôi muốn hỏi trường hợp của chồng tôi có áp dụng theo Nghị định số 49/2019/NĐ-CP không? “

Hỏi: Chồng tôi là nhân viên hợp đồng không thời hạn của Báo Công an nhân dân với chức danh phóng viên. Theo quy định thì chồng tôi là công nhân công an, thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 quy định rõ chế độ tiền lương đối với công nhân công an (người được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan…) có mức lương thấp nhất không dưới 2.7.
Hiện nay, chồng tôi đã công tác hơn 10 năm nhưng hệ số lương vẫn là 2.67. Tôi muốn hỏi trường hợp của chồng tôi có áp dụng theo Nghị định số 49/2019/NĐ-CP không?

Đáp; Căn cứ Nghị định số 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 06/6/2019; Thông tư số 29/2020/TT-BCA Bộ trưởng Bộ Công an ban hành hướng dẫn chuyển xếp lương và chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân công an ngày 30/3/2020 quy định đối tượng áp dụng là công nhân công an thuộc biên chế của Công an nhân dân. Do đó, những người đang làm việc theo chế hợp đồng lao động không thuộc đối tượng áp dụng.

error: Content is protected !!