Cho thuê lại hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Cho thuê lại hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 281, luật thương mại 2005 quy định về cho thuê lại như sau:
– Bên thuê chỉ được cho thuê lại hàng hoá khi có sự chấp thuận của bên cho thuê. Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hoá cho thuê lại trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên cho thuê.
– Trong trường hợp bên thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền hủy hợp đồng cho thuê. Người thuê lại phải có trách nhiệm trả lại ngay hàng hóa cho bên cho thuê.

error: Content is protected !!