Chia tài sản khi thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài?

Hỏi: Chia tài sản khi thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài?

Đáp: * Nguyên tắc áp dụng pháp luật để phần chia tài sản có yếu tố nước ngoài:
Theo quy định của pháp luật Hôn nhân và Gia đình, Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật Hôn Nhân Gia đình của Việt Nam.
Đối với trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
Đối với tài sản là bất động sản thì việc phân chia phải được áp dụng theo pháp luật tại nơi có bất động sản.
* Nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng
Theo đó, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt nam quy địng khi vợ chồng ly hôn thì có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý phân chia tài sản vợ chồng.
Thứ nhất, nếu có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.
Thứ hai, nếu không có thoả thuận về chế độ tài sản hoặc thoả thuận bị Toà án tuyên bố vô hiệu thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi.
Thứ ba, khi phân chia phải đảm bảo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
*Lưu ý:
Khi phân chia tài sản của vợ chồng Toà án sẽ tính đến các yếu tố sau đây:
Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

error: Content is protected !!