Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được quy định như thế nào?

Hỏi: Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 212, luật thương mại 2005 quy định về chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá, chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được xác định như sau:
+ Người bán hàng phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và chi phí bảo quản hàng hoá trong trường hợp không giao hàng hoá cho người tổ chức đấu giá bảo quản;
+ Người tổ chức đấu giá chịu chi phí bảo quản hàng hoá được giao, chi phí niêm yết, thông báo, tổ chức bán đấu giá và các chi phí có liên quan khác.

error: Content is protected !!