Chế định pháp luật là gì?

Hỏi: Chế định pháp luật là gì?

Đáp: Chế định pháp luật là bao gồm một số quy phạm có những đặc điểm chung giống nhau nhằm để điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng.

error: Content is protected !!