Cam kết pháp lý đơn phương của quốc gia có thể là căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan.

Hỏi: Cam kết pháp lý đơn phương của quốc gia có thể là căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan.

Đáp: Đúng. Cam kết pháp lý đơn phương của quốc gia là những cam kết xác lập các nghĩa vụ pháp lý cụ thể của quốc gia đối với các chủ thể khác của luật quốc tế và có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chính quốc gia đưa ra cam kết đó. Vì thế, cam kết pháp lý đơn phương là căn cứ xác định tính hợp pháp quốc gia không phù hợp với những cam kết mà quốc gia đã đưa ra, hành vi đó sẽ bị coi là vi phạm luật quốc tế.

error: Content is protected !!