Các yếu tố của quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Hỏi: Các yếu tố của quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Đáp: • Yếu tố về chủ thể:
Quan hệ ly hôn được coi là có yếu tố nước ngoài khi có ít nhất một trong các bên chủ thể trong quan hệ là người nước ngoài , người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tài sản ở nước ngoài .
• Yếu tố làm chấm dứt quan hệ hôn nhân
Quan hệ hôn nhân chấm dứt khi có sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ hôn nhân . Điều kiện để xác định việc ly hôn có yếu tố nước ngoài hay không trong trường hợp này là sự kiện pháp lý đó phải theo pháp luật nước ngoài hoặc xảy ra ở nước ngoài . Trong trường hợp này, yếu tố chủ thể không được đặt ra.
• Yếu tố vị trí của tài sản liên quan đến quan hệ ly hôn
Trong trường hợp này, không cần xét đến hai yếu tố trên, nếu tài sản liên quan đến quan hệ ly hôn không nằm trên lãnh thổ Việt Nam mà ở nước ngoài, thì quan hệ đó cũng được coi là quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài .Bên cạnh đó, một quan hệ ly hôn khi không xét đến cả ba yếu tố trên nhưng nếu quan hệ ly hôn dứt bằng một bản án, quyết định của Toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền cũng là một trong những dấu hiệu xác định quan hệ ly hôn đó là quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài .

error: Content is protected !!