Các yêu cầu về việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại?

Hỏi: Các yêu cầu về việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại?

Đáp: Căn cứ điều 107, luật thương mại 2005 quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại như sau:
– Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 106 của Luật thương mại 2005 phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
– Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm;
+ Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
+ Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

error: Content is protected !!