Các thành viên của Liên hợp quốc đương nhiên là thành viên của Quy chế Rome 1998 về Tòa hình sự quốc tế.

Hỏi: Các thành viên của Liên hợp quốc đương nhiên là thành viên của Quy chế Rome 1998 về Tòa hình sự quốc tế.

Đáp: Sai. ICC là một thiết chế tài phán độc lập (Điều 4, Quy chế Rome 1998). Dưới góc độ của luật tổ chức quốc tế, ICC có địa vị pháp lý của một tổ chức quốc tế liên chính phủ, độc lập với các tổ chức quốc tế khác, kể cả Liên hợp quốc. Cụ thể, thành viên của ICC là các quốc gia. Cơ cấu, tổ chức, chức năng, quyền hạn…của ICC được xác định trong Quy chế Rome 1998 – một điều ước quốc tế đa phương. Cho đến nay, có không ít quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc nhưng không đồng thời là thành viên của ICC, ví dụ như Mỹ, Nga, Việt Nam…

error: Content is protected !!