. Các quốc gia chỉ được đưa ra bảo lưu đối với điều ước quốc tế khi điều ước đó có điều khoản cho phép bảo lưu hoặc các quốc gia đã đồng ý bằng cách khác nhau thể hiện sự đồng ý cho phép các bảo lưu.

Hỏi: . Các quốc gia chỉ được đưa ra bảo lưu đối với điều ước quốc tế khi điều ước đó có điều khoản cho phép bảo lưu hoặc các quốc gia đã đồng ý bằng cách khác nhau thể hiện sự đồng ý cho phép các bảo lưu.

Đáp: Sai. Khi ký, phê duyệt, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập một điều ước, một quốc gia có thể đề ra một bảo lưu, trừ khi:
– Điều ước đó ngăn cấm việc bảo lưu;
– Điều ước đó quy định rằng chỉ có thể có những bảo lưu cụ thể, trong số đó không có có bảo lưu đã đề cập nói trên;
– Bảo lưu không phù hợp với đối tượng và mục đích của điều ước, ngoài hai trường hợp nêu trên (Điều 19 Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế).

error: Content is protected !!