Các phương pháp công nhận quốc tế?

Hỏi: Các phương pháp công nhận quốc tế?

Đáp: Các phương pháp công nhận quốc tế như sau: -. Công nhận minh thị
Là công nhận được thể hiện một cách minh bạch, rõ ràng của quốc gia công nhận trong các văn bản chính thức (bằng cách gửi văn thư ngoại giao, điện tín) trong đó nêu rõ quyết định công nhận của bên công nhận đối với bên được công nhận hay cũng có thể bằng cách kí kết các điều ước nói rõ sự kí kết của các bên.
– Công nhận mặc thị
Là sự công nhận được thể hiện một cách kín đáo, ngấm ngầm trong đó bên được công nhận hoặc các bên khác phải dựa vào các quy phạm tập quán pháp nhất định hoặc các nguyên tắc suy diễn trong quan hệ quốc tế mới làm sang tỏ được ý định công nhận.
Phương pháp công nhận mặc thị có thể được thực hiện qua việc thiết lập các quan hệ ngoại giao, lãnh sự, ký kết các ĐƯQT có ghi đầy đủ, rõ ràng tên gọi của các bên.

error: Content is protected !!