Các hoạt động trung gian thương mại là gì?

Hỏi: Các hoạt động trung gian thương mại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 3, luật thương mại 2005 , quy định về các từ ngữ như sau:
-Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

error: Content is protected !!