“Các hình thức công khai thông tin rộng rãi? Có nên áp dụng đồng thời các hình thức không? “

Hỏi: Các hình thức công khai thông tin rộng rãi? Có nên áp dụng đồng thời các hình thức không?

Đáp: Có các hình thức nào để công khai thông tin rộng rãi?
Khoản 1 Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin quy định các hình thức công khai thông tin, bao gồm:
(1) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
(2) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;
(3) Đăng Công báo;
(4) Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác;
(5) Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
(6) Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định.

Có nên áp dụng đồng thời các hình thức không?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin:
“Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy định đó.
Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại Luật Tiếp cận thông tin bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin.”

Như vậy, cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin cần căn cứ vào đối tượng tiếp cận, nội dung thông tin và điều kiện thực tiễn của cơ quan cũng như đặc điểm ở địa phương để quyết định hình thức công khai thông tin cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí mà không áp dụng đồng thời tất cả các hình thức công khai thông tin nêu trên.

error: Content is protected !!