Các đặc trưng của tố tụng dân sự quốc tế

Hỏi:Các đặc trưng của tố tụng dân sự quốc tế?

Đáp: Các đặc trưng cơ bản của tố tụng dân sự quốc tế: – Thuộc lĩnh vực công
– Tính chất quốc tế của loại vụ việc
– Trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của luật tố tụng quốc gia.
– Sơ đồ trình tự giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài: Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế => ủy thác tư pháp => xét xử => công nhận => thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

error: Content is protected !!